Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja - Uvjeti za mirovinu u 2013. godini

Zagreb, 31.12.2012.

Starosna mirovina
Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 65 godina života, uz uvjet najmanje 15 godina mirovinskog staža. Pravo na starosnu mirovinu ima i osiguranik zaposlen s nepunim radnim vremenom (prema Zakonu o radu) kada navrši 65 godina života i ako provede 15 godina u osiguranju. Visina mirovine određuje se prema navršenom mirovinskom stažu.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju («Narodne novine», broj 121/10.) koji se primjenjuje od 1. studenoga 2010. propisano je prijelazno razdoblje od 19 godina (od 2010. do 2030. godine) u kojem pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu žene mogu steći pod povoljnijim uvjetima.
U 2013. godini žene mogu ostvariti pravo na starosnu mirovinu kada napune 60 godina i 9 mjeseca života i najmanje 15 godina mirovinskog staža.
Osiguranicima koji imaju beneficirani staž dobna granica za starosnu mirovinu smanjuje se ovisno o razdoblju staža osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem («beneficirani staž») i stupnju povećanja staža. Dobna granica za starosnu mirovinu smanjuje se za jednu godinu za svakih efektivnih 6 godina staža osiguranja za koje se 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci, za jednu godinu za svakih 5 godina staža sa stupnjem povećanja 12/15, po jednu godinu za svake 4 godine staža sa stupnjem povećanja 12/16 te za jednu godinu za svake 3 godine staža sa stupnjem povećanja 12/18.


Prijevremena starosna mirovina
Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima i osiguranik zaposlen s nepunim radnim vremenom (prema Zakonu o radu) kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža s tim da se visina mirovine određuje prema stvarno navršenom mirovinskom stažu.
U prijelaznom razdoblju do 2030. godine žene mogu pravo na prijevremenu starosnu mirovinu steći pod povoljnijim uvjetima. U 2013. godini žene mogu pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ostvariti kada napune 55 godina i 9 mjeseca života i 30 godina i 9 mjeseca mirovinskog staža.
U razdoblju od 1. studenoga 2010. do 31. prosinca 2029., iznimno od članka 78. ZOMO-a (članak 13. stavak 1.ZID ZOMO-a), osiguraniku ženi, koja stječe pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, polazni faktor za određivanje te mirovine iznosi:
u 2013. godini:
– s navršenih do 31 godinu i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu
– s navršene 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu
– s navršene 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu
– s navršenih 35 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu.

 

Obiteljska mirovina
Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetom ako je osiguranik navršio najmanje 5 godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog staža, ili ako je ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu , ili ako je osiguranik bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine, ili ako je osiguranik bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju. Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.
Udovica, odnosno udovac imaju pravo na obiteljsku mirovinu: ako su do smrti bračnog druga po kojem im to pravo pripada navršili 50 godina života ili ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupila opća nesposobnost za rad, ili je takva nesposobnost nastala u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga, ili ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi opća nesposobnost za rad, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost. Ako udovica ili udovac do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, imaju pravo na obiteljsku mirovinu kada navrše 50 godina života.
Udovica ili udovac koji su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života zadržavaju to pravo trajno, a ako to pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života.

Razvedeni bračni drug s priznatim pravom na uzdržavanje i izvanbračni drug pod određenim uvjetima imaju pravo na obiteljsku mirovinu kao i udovica, odnosno udovac.

Podnošenje zahtjeva
Zahtjev za mirovinu može se podnijeti nadležnoj područnoj službi ili područnom uredu Zavoda najranije dva mjeseca prije prestanka osiguranja (zaposlenja, obavljanja obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.). Uz zahtjev treba priložiti i razrješnicu, odnosno odluku o prestanku ugovora o radu; dokaz o odjavi obrta ili dokaz o prestanku obavljanja djelatnosti.
Prije odlaska u mirovinu, moguće je u područnoj službi ili područnom uredu zatražiti i informativni izračun mirovine koji se plaća 150 kn, a Zavod je korisnicima omogućio da, nakon što zatraže korisničko ime i lozinku, preko internetske stranice Zavoda u dijelu pod nazivom Korisničke stranice, besplatno zatraže informativni izračun mirovine. Preko internetske stranice moguće je poslati zahtjev za informativni izračun i pregledati dostavljen izračun, te popuniti i poslati zahtjev za pretkompletiranje (tiskanica - obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu) radi ubrzanja postupka ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu. Korisničko ime i lozinka su tajni, a mogu se zatražiti osobno, uz predočenje osobne iskaznice ili preko opunomoćenika (uz predočenje punomoći) u najbližoj područnoj službi, područnom uredu, ispostavi ili Središnjoj službi. Zahtjev za dodjelu korisničkog imena i lozinke može se poslati i poštom. Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti i presliku osobne iskaznice.
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan  2016.
(u listopadu 2016.)

U Zavodu je bilo:

1488807 Osiguranika - ukupno

1263490  Radnici kod pravnih osoba
118013  Radnici kod fizičkih osoba
60896  Obrtnici
19712  Poljoprivrednici
20628  Samostalne profesionalne djelatnosti
180  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5888  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.10.2016.
broj prijava  2548
broj odjava  2480


opširnije

1232702 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:

* Od obrade mirovina za rujan 2016. (isplata u listopadu 2016.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u  (Zakon o mirovinskom osiguranju - N.N. 157/13) obustavljena je isplata mirovina za 1610 korisnika (31 korisnik mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i 1579 korisnika u inozemstvu).

507958 Korisnici starosnih mirovina
13714 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
86649 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
177563 Korisnici prijevremene mirovine
134 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
203062 Korisnici invalidskih mirovina
243622 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

 668767 Korisnici mirovina - žene (54,25%)
563935 Korisnici mirovina - muškarci (45,75%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.405,50 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2016. (5.673kn) iznosi 60,03%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
70 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 30 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 2.187,76 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.082.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2016.
(u listopadu 2016.)

U Zavodu je bilo 

169 847 korisnika doplatka za djecu za 317 631 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,14 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 372,22 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 127.000.000 kn.

 ... arhiva