HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Naknada zbog tjelesnog oštećenja

Uvjeti

Ozljeda na radu

Profesionalne bolesti

Postupak ostvarivanja prava

Izračun i usklađivanje naknade

Isplata

 

Tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne invalidnost.
 

Povratak na vrh

UVJETI

Pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja stječe osiguranik kod kojega tjelesno oštećenje od najmanje 30% nastane kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Ozljedom na radu smatra se svaka:

  • ozljeda osiguranika izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem, te ozljeda uzrokovana naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je takva ozljeda uzročno vezana uz obavljanje poslova na kojima radi, odnosno djelatnosti na osnovi koje ozlijeđena osoba ima svojstvo osiguranika,
  • bolest osiguranika koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nekoga nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno za vrijeme obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje oboljela osoba ima svojstvo osiguranika,
  • ozljeda koju osiguranik pretrpi na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno, te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji mu je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojega je osiguran,
  • ozljeda koju osiguranik pretrpi u vezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu i prava na profesionalnu rehabilitaciju,
  • ozljeda, odnosno bolest, koju pretrpi osigurana osoba iz članka 18. do 20. ZOMO,
  • ozljeda koju osoba pretrpi u vezi s prethodnim utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti kada je to prema zakonu obvezno pri zasnivanju radnog odnosa.
  •  

Povratak na vrh

Profesionalne bolesti su određene bolesti izazvane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima na osnovi kojih oboljela osoba ima svojstvo osiguranika prema ZOMO.

Lista profesionalnih bolesti i poslova na kojima se te bolesti javljaju i uvjeti pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima, utvrđuju se zakonom. (Zakon o listi profesionalnih bolesti «Narodne novine», broj 162/98 i 107/07)

Vrsta tjelesnih oštećenja i postoci tih oštećenja, na temelju kojih se stječe pravo na naknadu zbog tjelesnog oštećenja, utvrđeni su zakonom. (Zakon o listi tjelesnih oštećenja «Narodne novine», broj 162/98).

Povratak na vrh

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Postupak ostvarivanja prava zbog tjelesnog oštečenja se pokreće podnošenjem zahtjeva .

Povratak na vrh

IZRAČUN I USKLAĐIVANJE NAKNADE

Naknada zbog tjelesnog oštećenja određuje se ovisno o postotku tjelesnog oštećenja u odgovarajućem postotku od osnovice i iznosi:

zbog tjelesnog
oštećenja od

stupanj

naknada iznosi u
postotku od osnovice

100%

1

40%

90%

2

36%

80%

3

32%

70%

4

28%

60%

5

24%

50%

6

20%

40%

7

16%

30%

8

12%

Osnovicu za određivanje naknada utvrđuje Zavod općim aktom (Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja; Naknada zbog tjelesnog oštećenja usklađuje se na isti način kao i mirovine.

Povratak na vrh

ISPLATA

Naknada se isplaćuje:

· od dana nastanka tjelesnog oštećenja -  osiguraniku koji je zahtjev za ostvarivanje prava podnio u roku od šest mjeseci, od dana nastanka tjelesnog oštećenja.

· od prvoga dana idućega mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag - osiguraniku koji je zahtjev podnio nakon isteka roka od šest mjeseci, od dana nastanka tjelesnog oštećenja.

Kao dan nastanka tjelesnog oštećenja uzima se dan kada je, na temelju pregleda ovlaštenog vještaka, dano mišljenje o tjelesnom oštećenju. Iznimno, nastanak tjelesnog oštećenja prije obavljenog pregleda može se utvrditi na temelju medicinske dokumentacije iz ranijeg razdoblja.

Ako osiguranik za isti slučaj tjelesnog oštećenja stekne pravo na naknadu prema ovome Zakonu i pravo na naknadu prema drugim propisima, može koristiti samo jedno od tih prava, prema vlastitom izboru.

U postupku nadzora i kontrole ministarstvonadležno za mirovinski sustav i Centar za medicinsko vještačenje Zavoda mogu obavljati kontrolni pregled po službenoj dužnosti i za tjelesno oštećenje tijekom korištenja prava na osnovi utvrđenog tjelesnog oštećenja, a o tome donosi nalaz i mišljenje.
Ako se korisnik prava ne odazove na kontrolni pregled na koji je uredno pozvan, a za to nema opravdane razloge (bolest, smrt člana obitelji, neodgodivo putovanje i drugi opravdan razlog), obustavlja se isplata novčanog primanja iz mirovinskog osiguranja s prvim danom sljedećeg mjeseca nakon donošenja rješenja o obustavi isplate.
Isplata obustavljenog mirovinskog primanja ponovo će se uspostaviti prvog dana idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljen kontrolni pregled, a najviše za dvanaest mjeseci unatrag.


 

 

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2014.
(u studenom 2014.)

U Zavodu je bilo:

1421053 Osiguranika - ukupno

1198968 Radnici kod pravnih osoba
110445 Radnici kod fizičkih osoba
61061 Obrtnici
22255 Poljoprivrednici
21236 Samostalne profesionalne djelatnosti
229 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6859 Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17. 12. 2014.
1831  prijave
1909  odjave


opširnije

1221767 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:
* Od obrade mirovina za listopad 2014. (isplata u studenom 2014.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u (Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju - N.N. 112/13) obustavljena je isplata mirovina za za 3317 korisnika mirovina (88korisnika s prebivalištem u RH i 3229 u inozemstvu). 

509828 Korisnici starosnih mirovina
158243 Korisnici prijevremenih mirovina
4147 Korisnici prijevremenih mirovina čl. 35.i čl. 36. ZOMO
303572 Korisnici invalidskih mirovina
245977 Korisnici obiteljskih mirovina


opširnije

663982 Korisnici mirovina - žene (54,35%)
557785 Korisnici mirovina - muškarci (45,65%)
1:1,16 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

3.369,35 kn iznosi prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2014. (5.442 kn) iznosi 61,91%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

* Prosječan mirovinski staž korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2014. godini iznosi 33 godine.
* Prosječna ukupna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2014. godini iznosi 2.327,32 kn.
* Prosječna dob korisnika ukupnih starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2014. godini iznosi 63 godine.
* Podaci su tromjesečni - stanje 30. rujna 2014.


3.040.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2014.
(u studenom 2014.)

U Zavodu je bilo 

199788  korisnika doplatka za djecu za 371111 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 354,64 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 362,14  kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 134.400.000 kn.

 ... arhiva